Profesori itineranţi: Șerb Niculina, Vasile Popa 

Învăţământul special integrat reprezintă o formă de instruire şcolară diferenţiată, precum şi o formă de asistenţă educaţională, socială şi medicală complexă, destinată copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă. Aceasta trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare ale copiilor, prin evaluarea adecvată a potenţialului de învăţare/dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării-recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor, dificultăţilor de învăţare.

Copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, beneficiază, conform art.51, alin.(1) secț.13, din Legea nr. 1/5.01.2011 Legea Educaţiei Naţionale, de suport educaţional prin cadre  didactice de sprijin şi itinerante, de la caz la caz.

Serviciile educaţionale de sprijin pentru persoane cu cerinţe educative speciale se organizează şi funcţionează în conformitate cu principiile care guvernează învăţământul preuniversitar stipulate la art. 3 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale.

 

Categoriile de copii/elevi

care beneficiază de serviciile educaţionale de sprijin sunt :

a) copii/elevi cu certificat de orientare şcolară şi profesională eliberat de comisia de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE;
b)  copii/elevi cu dificultăţi de învăţare, de dezvoltare sau de adaptare şcolară care se găsesc la un moment dat în situaţie de eşec şcolar sau în risc de abandon şcolar şi beneficiază de servicii de educaţie remedială/consiliere psihopedagogică din partea cadrelor didactice de la clasă/consilierului şcolar/profesorului logoped etc. În funcţie de evoluţia elevului, cadrele didactice care au lucrat cu acesta pot recomanda evaluarea de către comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE în vederea asigurării unui profesor itinerant şi de sprijin.

Atribuţiile profesorului itinerant şi de sprijin

-Colaborează cu comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învăţământ special în vederea preluării informaţiilor privind evaluarea şi planul de servicii individualizat al copilului/elevului cu cerinţe educative speciale integrat în învăţământul de masă;
-Colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ în care este înscris copilul/elevul în vederea realizării unei integrări şcolare eficiente şi a punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii individualizat;
-Elaborează şi pune în aplicare planul de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat, în parteneriat cu membri echipei multidisciplinare;
-Realizează adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă;
-Monitorizează aplicarea programelor curriculare adaptate şi evaluează, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, rezultatele aplicării acestora;
-Realizează materiale didactice, instrumente de lucru şi de evaluare specifice în colaborare cu cadrele didactice de la grupa/clasa în care sunt elevi cu cerinţe educative speciale;
-Participă, în timpul orelor de predare/învăţare, la activităţile care se desfăşoară în clasă;
-Participă la activităţile educative şcolare şi extraşcolare din grupă/clasă în calitate de observator, consultant, coparticipant;
-Desfăşoară activităţi de stimulare cognitivă individuale sau în grup;
-Realizează evaluări periodice şi reproiectează programul de intervenţie personalizat în funcţie de rezultatele obţinute;
-Consiliază părinţii/tutorii copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi colaborează cu aceştia;

La cererea părinţilor/tutorilor şi/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea şi orientarea şcolară de către comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE pe toţi acei copii/elevi care au dificultăţi de învăţare şi nu beneficiază de servicii educaţionale de sprijin.